Modlitwa na zakończenie dnia

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku 
Teraz  zawsze i na wieki wieków. Amen (Alleluja)

Rachunek Sumienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunek sumienia w cyklu czterech tygodni

Rachunek sumienia I tygodnia 

Rachunek sumienia II tygodnia

Rachunek sumienia III tygodnia

Rachunek sumienia IV tygodnia

Po zakończonym rachunku sumienia następuje:

Hymn

 

 
















Hymn

Nim kres nadejdzie jasności,
Błagamy, Stwórco wszechświata,
Byś nas otaczał opieką
I chronił w swojej dobroci

Niech serca nawet uśpione
Przez sen czuwają przy Tobie,
A kiedy zbudzi je zorza,
Niech Ciebie wielbią z weselem.

Niech ciało zdrowiem się cieszy
I duch gorliwość odnajdzie,
A Ty swoim światłem przenikaj
Głębokie nocy ciemności

O spraw to, Ojcze najlepszy,
Przez Syna Twego Chrystusa,
Co z Tobą w Duchu jedności
Króluje w blasku na wieki. Amen. 

Dalej

 

 

 

 

 

 

 


 

PSALMODIA

Wybierz dzień

   Niedziela   Poniedziałek   Wtorek   Środa    Czwartek   Piątek     Sobota



 


Responsorium krótkie




























 




RESPONSORIUM KRÓTKIE


W ręce Twoje Panie, * Powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje Panie * Powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
Powierzam Ducha mojego.
 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. 
W ręce Twoje Panie * Powierzam ducha mojego.






Wstecz                Pieśń Symeona



























 


Pieśń Symeona

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju

Teraz, o Panie, pozwól odejść  swemu słudze w pokoju,*
 według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, *
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan *
i chwałę ludu Twego, Izraela.
Chwała Ojcu. Jak była na początku

Ant. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, * podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju


Wstecz        Dalej




























Modlitwa końcowa






Niedziela    Poniedziałek    Wtorek    Środa    Czwartek    Piątek    
Sobota

 



























Niedziela




Módlmy się:
Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa, 
pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, 
abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego 
i  z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen


























Poniedziałek




Módlmy się:
 Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku 
i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. 
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen























Wtorek




Módlmy się:
Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłe i spraw, 
abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego.
 Przez Chrystusa, Pana Naszego. 
Amen




















Środa



Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, 
dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, 
a ciężar lekki, przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione
 i odnów przez odpoczynek nasze siły, 
abyśmy mogli lepiej Tobie służyć. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen

























Czwartek




Módlmy się:
Panie nasz Boże, 
daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienna pracą, 
abyśmy przez Ciebie pokrzepieni, służyli Tobie ciałem i duszą. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen
 


































Piątek




Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Twój Jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie, 
pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, 
abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia. 
Który żyje i króluje na wieki wieków. 
Amen



































 



Sobota




Módlmy się:
Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, 
abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa. 
Który żyje i króluje na wieli wieków. 
Amen































 Noc spokojną

i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący,

Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Amen



***


Antyfony końcowe do Najświętszej Maryi Panny:

 
Matko Odkupiciela             Witaj Niebios Królowo           Witaj Królowo






 















Antyfona



Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.


Amen























Antyfona


Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani aniołów,
Witaj, Różdżko i Bramo;
Jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna,
Ponad wszystkie najpiękniejsza,
Witaj, o Najjaśniejsza;
Proś Chrystusa za nami.



Amen






















Antyfona



Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj 
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; 
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, 
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!



Amen

















 

 licznik